Organisera din arbetsplats

Umeå LS främjar organisering. Organisering handlar om att arbetskamrater håller ihop och agerar tillsammans för gemensamma krav.

Organisering är alltså inte samma sak som att värva medlemmar till en fackförening (även om värvning också är viktigt). Att organisera är att utveckla och använda den kollektiva styrkan på ett systematiskt sätt.

Informell organisering på jobbet är ofta en bra början men brukar bli kortlivat. Därför bygger vi en formell fackförening, en sektion. Syndikalister verkar också för tvärfacklig sammanhållning mellan alla anställda.

STARTA SEKTION
En syndikalistisk sektion är ett forum och redskap för att agera tillsammans. Syftet är att skapa en bättre arbetsplats för alla anställda. Vi använder också den längre beteckningen driftsektion. Den långsiktiga visionen är att personalen ska överta driften av arbetsplatsen.

Minst tre medlemmar
Om ni är minst tre medlemmar på arbetsplatsen kan ni starta en sektion. Ni håller ett konstituerande möte där ni antar stadgar och väljer en styrelse. Genom sektionen har ni facket i ryggen och beslutanderätten i era händer.

Umeå LS förtroendevalda och andra aktiva medlemmar hjälper er att starta sektionen. Ni får facklig utbildning, förslag till stadgar, hjälp med att utforma sektionens flygblad och foldrar m.m. Att bygga en sektion är en rolig och lärorik process.

Verksamhet
Genom sektionen skaffar ni er de bästa möjligheterna att ena personalen och förändra villkoren. Sektionen bygger på ert ideella engagemang. Det finns inga betalda ombudsmän som blandar sig i sektionen, men däremot många kamrater som gärna ger råd och uppbackning.

Ni erbjuds påbyggnadsutbildningar som stärker självförtroendet och styrfarten. Ni får hjälp med att värva fler arbetskamrater.

Rättslig ställning
Sektionen har förhandlingsrätt enligt 10 § medbestämmandelagen (MBL). Arbetsgivaren är skyldig att komma till förhandlingsbordet enligt 15 § MBL. Sektionen har rätt att vidta fackliga stridsåtgärder och andra påtryckningar.

Alla syndikalister har genom sina anställningsavtal rätt till lön och andra förmåner enligt kollektivavtal på arbetsplatsen. Även försäkringar som bygger på kollektivavtal omfattar alla anställda. Enligt arbetsmiljölagen ska skyddsombud utses på arbetsplatser med minst fem anställda. Syndikalister är ofta skyddsombud.

Stöd från Umeå LS
Nya medlemmar välkomnas till en grundkurs om hur fackföreningen fungerar och hur du och dina kollegor kan organisera arbetsplatsen. På våra medlemsmöten och kurser får ni hjälp med att kartlägga arbetsplatsen, hitta sakfrågor att samla personalen kring, utarbeta strategier för att agera kollektivt och förbättra villkoren o.s.v.

Läs grundstadgarna för alla sektioner >>här>> efter att du har loggat in på SAC:s hemsida >>här>>.

TVÄRFACKLIG GRUPP
Det första steget i arbetsplatsorganisering måste inte vara att starta en sektion. Du kan börja med att snacka ihop dig med arbetskamraterna och agera i andra former.

Ni kan bilda en tvärfacklig grupp med stöd från Umeå LS. Det är en grupp av kollegor som träffas regelbundet, oavsett facklig tillhörighet, i syfte att diskutera och driva gemensamma intressen. Gruppen är öppen för alla anställda utom cheferna. Gruppen kan vara understödd av fackföreningar eller utgöra ett fristående samarbete mellan arbetskamrater.

Valet att bygga sektioner och tvärfackliga grupper ska inte ses som ett antingen-eller-val. En tvärfacklig grupp kan mycket väl utvecklas till en sektion och ni som startar en sektion har ofta nytta av att bygga en tvärfacklig grupp samtidigt. Att bygga sektioner och stärka personalens tvärfackliga sammanhållning är alltså två spår som förstärker varandra.

LEDSTJÄRNOR FÖR ORGANISERING
Syndikalistiska sektioner bygger på medlemsdemokrati, solidaritet och oberoende. Dessa ledstjärnor är lika viktiga i tvärfackliga grupper.

Demokrati
När du och dina arbetskamrater startar en sektion så bygger ni en självstyrande och direkt demokratisk fackförening. Ni bestämmer vilka fackliga krav som ska drivas och vilka metoder som ska användas. Inga uppgörelser ingås med arbetsgivaren utan ert godkännande.

Sektionens förtroendevalda följer strikta riktlinjer från medlemsmötena och kan alltid avsättas av dessa möten. På samma sätt bör en tvärfacklig grupp styras från golvet.

Solidaritet
En sektion välkomnar alla arbetare och tjänstemän utom cheferna. Genom sektionen driver ni krav som enar personalen och väljer de strider som ni har bäst chanser att vinna. Ni väljer metoder för påverkan som har kollegornas stöd och helst också involverar alla i gemensam handling.

Sektionen söker alltid samarbete med arbetskamrater i andra fackföreningar. Även oorganiserade är självklara kamrater. Sektionen kan samarbeta med alla fackföreningar som står på personalens sida och följer riktlinjer från golvet.

Oberoende
Sektionen är självständig. Den drivs av och för de anställda. Sektionen har inga lojalitetsband till arbetsgivare eller politiska organisationer. Sektionen välkomnar alla anställda oavsett om de röstar höger, vänster eller inte röstar alls. Huvudsaken är att partipolitiken stannar utanför facket. 

Det finns givetvis gränser för vilka beteenden vi accepterar. Alla medlemmar måste respektera den fackliga demokratin, agera solidariskt på jobbet och respektera fackets oberoende. På samma sätt bör tvärfackliga grupper välkomna alla anställda och värna sin självständighet gentemot arbetsgivarsidan och politiska organisationer.

Sakfrågor
Syndikalistiska sektioner formulerar självständigt sina fackliga krav. Syndikalister driver ofta följande sakfrågor:

– Trygga anställningar, nej till bemanningsföretag
– Ett mänskligt arbetstempo, stopp för underbemanning
– Rättvisa löner, inte individuell lönesättning
– Försvar av anställdas yttrandefrihet och integritet
– Bättre balans mellan arbete och fritid/familj
– Säker arbetsmiljö

LÄSTIPS
Du kan läsa grundläggande artiklar om arbetsplatsorganisering i Syndikalisten webbtidning >>här>> och >>här>>. Se vad som händer på SAC:s kurser för skyddsombud >>här>>.

ÄR NI FLERA SYNDIKALISTER PÅ DITT JOBB?
Ni kanske är flera syndikalister på ditt jobb eller i din bransch utan att du vet om det. Kontakta Umeå LS styrelse, så får du veta hur det ligger till (umea.ls[a]sac.se). Vi utgår då från data i vårt medlemsregister. Det förutsätter att medlemmarna hjälper till och uppdaterar registret.

Varje medlem kan logga in på SAC:s hemsida >>här>>, sedan klicka på ”Mitt medlemskap” >>här>> och se till att hens uppgifter om arbetsplats, lön med mera är aktuella. Du klickar på pennan till höger om rubriken Anställning för att skriva in nya uppgifter.

Se även FACKLIGT STÖD OCH KURSER

GÅ TILL STARTSIDAN